Fejléc

CSS Menu Div Css3Menu.com

Jézus szava Jeruzsálemről

Lukács 13:31-35.

Luk 13:31-33. Eltérítési Kísérlet. (Jézus Üzen Heródesnek / Lehetetlen!)

Néhány farizeus értesíti Jézust arról, hogy Heródes, Galilea fejedelme meg akarja ölni (3,1). Azt tanácsolják neki, hogy meneküljön. Erről a különös üzenetről és eseményről csak Lukács evangélista tudósít. Az esemény részleteiről semmit nem tudunk. Nem tudjuk, hogy valóban őszinte volt-e a farizeusok szándéka, és valóban meg akarták-e menteni Jézust? Jézus válaszából arra lehet következtetni, hogy ezek a farizeusok kapcsolatban álltak Heródessel, mert különben nem küldene általuk üzenetet Jézus. Vagy talán maga Heródes küldte őket? Josephus, a történetíró azt írja Heródes, hogy szerette a nyugalmat és a kényelmet. Talár ravaszul azért beszél másoknak Jézus megöléséről, hogy hírt vigyenek róla, és ha Jézus elmenekül, megszabadult ettől a problémától. Jézus valószínűleg átlátott Heródes szándékán, ezért nevezi őt rókának. Jézus mindenesetre megüzeni, hogy neki előre meghatározott terve van, és ennek megfelelően? Heródes szándékától függetlenül hamarosan elhagyja Galileát. Megnyugtatja, hogy nem kerülhet arra sor, hogy az ő fennhatósága alatt, Galileában haljon meg. "... mert lehetetlen, hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el." Az ószövetségből nem ismerünk olyan próféciát, amely Jézusnak ezt az állítását közvetlenül igazolná. Jézus nyilvánvalóan itt a "kell" szócskával Isten tervére utal (9,21). Kétségtelenül igaz az is, hogy az Izraelnek adott isteni ígéretek erősen fűződnek Jeruzsálemhez. Onnan támad a világosság az utolsó időkben (Ézs 2,2-5. 60,1-2). Jézusban ezeknek az ígéreteknek kell beteljesednie, ezért lehetetlen, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Ott kell meghalnia, hogy onnan támadjon új világosság.
Az ijesztgetés tehát nem érte el a célját. Az eltérítési kísérlet eredménytelen volt. Sőt Jézus most eltökéltebb, mint valaha. A 32-33. versekben arról beszél, hogy mialatt úton van, még ördögöket kell űznie és gyógyítania kell. Sok az elvégezni való feladata. Ma így mondanánk: előjegyzési naptárában minden óra foglalt. Jézusnak feszített programja van, aztán pedig kész meghalni ott, ahol a próféták rendszerint végezni szokták. Szinte elébe megy a halálnak, az lesz művének beteljesítése. Egyben pedig jeladás lesz Jeruzsálemnek arról, hogy minden korábbi erőszak, amit a prófétákkal elkövettek, most egyszerre kapja meg ítéletes fenyítését.

Luk 13:34-35. Jézus ítéletet mond Jeruzsálem felett (Eljön az idő!)

A Jeruzsálembe készülő Jézusnak nem a saját sorsa, hanem Jeruzsálem jövője fáj. Nem a maga mentése, hanem figyelmeztetés és újabb hívogatás van abban, hogy mindent megtett és megtesz Jeruzsálemért. Az anyamadár gondoskodásával igyekezett megnyerni őket Isten ügyének. Magatartásuk következménye, hogy "elhagyottá lesz a ti házatok." A ház itt a templomot jelenti, s a nyelvtani szenvedő szerkezet "elhagyatik" Istenre utal. Isten azért hagyja el templomát, mert népe nem hallgatott Jézusra. Amikor Lukács ezeket a sorokat lejegyzi, akkor már visszafelé tekint Jeruzsálem tragédiájára és a templom pusztulására, ami Kr.u. 70-ben következett be. De sem Lukács, sem az őskeresztyénség nem mondott ki ítéletet a zsidóság fölött, mert Jézus szava nem váddal, hanem reménységgel végződik, hogy eljön majd az idő, amikor Izrael is dicsőíti Istent Jézusért, és a visszatérőt azzal az áldással köszönti, amellyel a templomba zarándoklókat szokták fogadni: "Áldott, aki jön az Úr nevében!". Az őskeresztyénség és elsősorban Pál ezek alapján alakította ki teológiai látását Izraelről, és Jézus szeretetétől szorongatva kereste a zsidósággal a kapcsolatot (Rm 9:1-3, 11:15, 25-32.). A keresztyénség szégyene, hogy sokszor elhagyta ezt az utat.
Az utolsó szó tehát a kegyelemé. Ezért addig is, amíg időnk van, engedjünk az ő hívásának.

Kérdések:

1. Milyen szándéka van Heródes Antipásnak Jézussal kapcsolatban?
2. Miért nevezi Jézus Heródes Antipást rókának?
3. Milyen magatartást tanúsít Jézussal szemben Jeruzsálem?
4. Hogyan fogadta Jézus Jeruzsálemnek a vele szembeni magatartását?
5. Hogyan tekint Jézus Jeruzsálemre?
6. Mire utal Jézus utolsó mondata?