Fejléc

CSS Menu Div Css3Menu.com

A jerikói vak meggyógyítása és Zákeus története

Lukács 18:35-19:10

Bevezetés:

A két következő történet (Lk 18,35-43 és a Lk 19,1-10) szorosan kapcsolódik mindahhoz, amiről az előző mondatokban is szó volt. Először is emlékeztet Urunk figyelmeztetésére a gazdagokról: "Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akik gazdagok"(Lk 18,24), és a hallgatóságának reagálására: "Akkor ki üdvözülhet? (Lk 18,26). A kérdésre ez a két történet adja meg a választ. Az egyik egy szegény koldusról szól, a másik a gazdag vámszedőről. A szegény ember is megtartatott, de ugyanez történt a gazdag emberrel is, ami bizonyítja Urunk korábbi kijelentésének igazságát: "Ami lehetetlen az embernek, az istennek lehetséges." (Lk 18,27).

Lk 18,35-43. - A jerikói vak meggyógyítása ("Láss!")

Jerikó a Jordán völgyének szélén, jól termő környéken régtől fogva gazdag város volt. Jeruzsálemtől csak 27 kilométernyire volt (Lk 10,30). A páska ünnepére menő zarándokok, akik kikerülték Samáriát, itt Jerikón keresztül mentek Galileából Jeruzsálembe.
Jézust Jeruzsálem felé most már nemcsak tanítványai köre, hanem az ünnepre menő sokaság is követte. A vonulás zaját meghallotta egy vak, aki a város bejáratánál koldult. Amint meghallotta, hogy Jézus az, azonnal hozzá kiáltott segítségért. A "Dávid fia" megszólítás nemcsak Jézus származására utal, hanem a hozzá fűzött messiási reménységekre is. A "könyörülj meg rajtam" pedig nemcsak a nyomorból fakadó kiáltás, hanem hódolta az előtt, akinek van hatalma a segítségre (Lk 17,13). A kiáltásban a vak koldus krisztusba vetett hite szólal meg, amely kiállja azt a próbát is, hogy Jézus nem halotta meg azonnal és a tömeg is el akarta őt némítani. Jézus ekkor magához hívta és egyetlen szavával meggyógyította: "Láss!"
Ekkora ereje van Jézus szavának, mégis azt mondta neki, hogy hite mentette meg. Jézus sok embert meggyógyított egyetlen szavával, néha anélkül is, de új emberré csak azok lettek, akik hittek is benne (Lk 7,50 és Lk 17,11-19). Az életre jutás nem természetes folyamat, hanem a Jézus felé forduló bizakodó hit által valósul meg. Ennek az éltre jutásnak a jele az, hogy ez az ember követi Jézust és dicsőíti Istent.
Az evangéliumok szerint ez Jézusnak az utolsó gyógyítása, ezért a szenvedésének utolsó bejelentése után és Jeruzsálembe vonulás előtt külön hangsúlyt kap ez a történet. Jézusban a próféciák teljesednek be, ő az Isten szolgája, akik a vakok szemét megnyitja (Ézs 42,7. 18). A vakok szemének megnyitása jel, amely a lelki vakság gyógyítására is utal. Jézus az, aki majd az ő szenvedésének és halálának megértésére vak tanítványainak szemét megnyitja (Lk 18,31-34). Jézus szava megadja a hit látását is.

Luk 19,1-10. - Zákeus ("Ma!")

A másik történettel azt akarja Lukács evangéliuma szemléltetni, hogy nemcsak a szegény koldus, de a gazdag Zákeus is üdvözülhet.
Jézus a vak meggyógyítása után tovább vonul a soksággal együtt Jerikón keresztül. Eközben történt a találkozása a fővámszedővel, Zákeussal.
Zákeus kistermetű ember volt, s talán egy kistermetű ember belső kényszerével, szeretett volna bizonyítani és elismerést szerezni magának. Talán ezért is lett belőle vámszedő. Zákeus vámszedőként ugyan meggazdagodott, de elismerést még sem szerzett számára a gazdagság sem Isten sem az emberek előtt. A zsinagógai közösségből kirekesztették, az emberek hazaárulónak tekintették és kerülték a vele való érintkezést, a jogtalanul szerzett gazdagsága miatt mindenki megvetette. Zákeus valójában egy elveszette ember.
Hogyan tudott mégis egy ilyen elveszett ember bejutni az Isten országába? Ő maga semmi módon nem, de mégis bejuthat, azért mert valaki megkeresi őt, és kész üdvösséget adni neki és egész házanépének.
Zákeusban megfogalmazódott egy kívánság - ki tudja mióta? - meglátni kicsoda Jézus. Felmászott egy fára, hogy jobban lásson, és Jézus egy örök szándék pontosságával tartotta fa felé, megállt és feltekintett Zákeus lefelé kémlelő arcára, és azt mondta neki, hogy jöjjön le, mert az ő házában kel megszállnia. Ebben a pillanatban Zákeus nemcsak azt látta meg kicsoda Jézus, hanem megtalálta régen elveszett önmagát is, aki felismerte, hogy Isten őt örökkévaló szeretettel szereti. Isten elküldet a fiát, hogy őt megtalálja, és megszabadítsa az elveszettségből, azáltal, hogy személyesen az otthonába jön, és magával hozza azt a szívét betöltő érzést, hogy Isten őt elfogadta.
Zákeus azonnal rájött valamire. Isten befogadása megadta neki azt, amit éveken keresztül hiába várt a gazdagságtól. Kényszerítő hajszában élt, ho9gy pénzt szerezzen. Most érezte, nincs már szüksége a fele gazdagságára, és odaadta. Megvallotta bűnös praktikáit, és ígéretet tett, hogy teljes kárpótlást nyújt áldozatainak. Ez olyan szociális program volt, amely messzemenően nagylelkűbb, mint mait a farizeus hirdetette magáról a templomban állva (Lk18,11-2). Ezt nem a sokaság érte el bírálatával (Lk 19,7). Krisztus sem szabott semmiféle feltételt Zákeus elfogadásához. De Zákeus, azáltal, hogy Krisztus őt elfogadta, felfedezte igazi önmagát: igaz fia volt Ábrahámnak (Lk 19,9), aki elsőként igazult meg hit által, és aztán úgy élt, hogy cselekedeteivel igazolta hitének kijelentését.
Itt is észrevehetjük azt a gondosságot ahogy Lukács evangélista anyagát kiválasztotta és elrendezte. A Lk 18,9-14-ben levő vámszedő isten kegyelme által igazult meg, jóllehet nem is voltak jócselekedetei, amelyekkel a farizeushoz hasonlóan dicsekedhetett volna. Zákeus ugyanezen az alapon nyert elfogadást é megigazulást. De üdvössége egy teljesen más magatartásra vezette őt el. Ha Zákeus ott akar lenni Krisztus eljövendő országában, meg kell tanulnia a krisztusi magatartást a gazdagság dolgában még ebben a jelenlegi világban. Megérésről beszélni, és aztán a gazdag ifjúhoz hasonló magatartást tanúsítani, ellentmondást jelent önmagában.
Lukács Jézus működésének végén ezzel a mély benyomást keltő történettel még egyszer rámutat arra, hogy Jézus nem ítél, hanem a bűnösöket keresi és megmenti. Jézus ezt a bűnösök szeretetéről szóló evangéliumot viszi Jeruzsálembe, ez váltja ki a végső összetűzést a nép vezetőivel, és ezt pecsételi meg halálával és feltámadásával.

Kérdések:

1. Hogyan kapcsolódik ez a történet az előzőekben elmondottakhoz?
2. Milyen összefüggésben van ez a történet az utána következővel?
3. Milyen választ ad Jézus a "kicsoda üdvözülhet" kérdésre ezzel a történettel?
4. Mi keltette fel a vak koldus figyelmét?
5. Hogyan szólítja meg a vak koldus Jézust?
6. Mit mond Jézus a vak embernek?
7. Mit jelent Jézusnak az a kijelentése, hogy a hite tartotta meg ezt az embert?
8. Miből látjuk azt, hogy ez a vak ember nemcsak testileg gyógyult meg?
9. Jézus küldetését tekintve a vak meggyógyítása minek a jele?
10. Mit tudunk meg Zákeusról?
11. Mit jelent Zákeus számára az, hogy Jézus nála akar megszállni?
12. Miért üdvözülhet Zákeus?
13. Miben különbözik Zákeus a gazdag ifjútól?
14. Mi volt Zákeus hitének gyümölcse?