Fejléc

CSS Menu Div Css3Menu.com

Jézus bevonul Jeruzsálembe

Lukács 19:28-48

Bevezetés: 5. szakasz: Jézus belép dicsőségébe

I.
1. Jeruzsálem és a Jézus első bevonulása (19,28-48)
2. Jézus és a vallási hatalom kérdése (20,1-19)
3. Jézus és a politikai hatalom kérdése (20,20-21,4)
4. Jeruzsálem és Jézus második bevonulása ( 21,5-38)

II.
1. Jézus Jeruzsálemben eszik: szenvedésének szimbólumai (22,1-38)
2. Jézust letartóztatja és kihallgatja a vallási hatalom (22,39-71)
3. Jézust elítéli és keresztre feszíti a politikai hatalom (23,1-56)
4. Jézus Jeruzsálemben eszik: feltámadásának bizonyítéka (23,56-24,53)

Elérkeztünk Jézus elmenetelének végső szakaszához. Valamennyi szakasz közül ez a leghosszabb, és ez képezi a csúcspontját annak a nagy utazásnak, amely a Lukács 9,51-nél elkezdődött és az óta is tart.
Amikor az utazás elkezdődött a 9,51-ben, Lukács előre megmondta nekünk, hogy miközben az utazás célja semmivel sem kevesebb, mint, hogy Krisztus felvitessék a mennybe, az úton az utolsó állomás Jeruzsálem lesz. Ennek így kell történnie, mivel a Magasságos Fia, Urunk, akinek az Úristen megígérte, hogy neki adja atyjának, Dávidnak trónját (Lk 1,32), volt örököse minden ígéretnek, amelyet Isten Dávidnak tett, és Jeruzsálem volt az Ő fővárosa. Amikor tehát formálisan és hivatalosan is bejelenti igényét a nemzetnek, ezt Jeruzsálemben kellet megtennie. Valóban, e döntő fordulatot hozó látogatás során végig, Lukács folyamatosan közli Krisztus mozgását a városhoz képest.

- Látni fogjuk, amint közeledik a városhoz, és sír felette (Lk 19,29-44).
- Éjszakánként elhagyja a várost és az Olajfák hegyén húzódik meg, azért hogy elkerülje az idő előtti letartóztatását. (Lk 19,47-48? 21,37-38).
- Prédikál a város lerombolásáról és több évszázados leigázásáról (Lk 21,21-24).
- Titkos intézkedéseket tesz, hogy a páskát saját fővárosában fogyaszthassa el (Lk 22,7-15).
- Végül elhagyja a várost, hogy keresztre feszítsék, és ezen az úton figyelmezteti "Jeruzsálem leányait" (Lk 23,26-31).
- Feltámadása után csatlakozik elcsüggedt tanítványaihoz, intve őket, hogy várakozzanak a városban, míg fel nem ruháztatnak mennyei erővel. (Lk 24,13.33).
- Meghagyja tanítványainak, hogy a világ nemzetei felé irányuló missziójuknak Jeruzsálem legyen a kiinduló pontja (Lk 24,46-49).

Természetesen sokkal többről van szó, mint puszta helyrajzról, de ebben a szakaszban a jelentés és fontossága magasabb szintjei helyrajzi alapokra épülnek. A szakasz azzal kezdődik (Lk 19,28-46), hogy Krisztus elérkezik Betfagéhoz és Betániához, onnan tanítványainak társaságában leereszkedik az Olajfák hegyén és belép Jeruzsálem városába. Végül azzal fejeződik be (Lk 24,33.50), hogy kivezeti tanítványait Jeruzsálemből, vissza az Olajfák hegyére, s amikor ismét Betániával szemben vannak, eltávozik körükből.

Jeruzsálem és Jézus első bevonulása (Lk 19,29-48)

Lk 19,29-40. - Jézus bevonulása (A mennyben békesség!)

Mikor a hosszú utazás végén Krisztus Jeruzsálembe érkezett, minden kétséget kizáróan hivatalos minőségben jött. Zakariás jövendölte meg: "Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán." (Zak 9,9). Még mielőtt a bevonulás kezdetét vette volna, Jézus kinyilvánította uralkodói jogait: Az Úrnak van szüksége rá." (Lk 19,31). Lukács kétszer is megismétli és hangsúlyozza ezt a mondatot. Az Ő szükségletei mindenekfelett valók.
S ha valakiben még maradt volna valami bizonytalanság azzal kapcsoltban, hogy valóban ő a Sion Királya, tanítványai ezt vitathatatlanná tették, azzal, hogy személyes hódolatuk kifejezéseképpen a felső ruháikat az útra terítették.
Amikor pedig az olajfák hegyéről elkezdett leereszkedni a város felé. A tömeg spontán örvendező hálaadásban tört ki. És nyíltan Messiásnak kiáltották ki (Lk 19,35-40).
A sokaságban tartózkodó farizeusok túlzásnak tartják azt, amit a tömeg kiáltoz, ezért azt kérik Jézustól, hogy utasítsa rendre tanítványait. A megelőző hónapokban Jézus megtiltotta a tanítványainak, hogy közhírré tegyék azt a tényt, hogy Ő a Messiás (Lk 9,21), de most elérkezett az idő, hogy hivatalosan bemutatkozzon és félreérthetetlenül a teljes nyilvánosság előtt kijelentse, hogy Ő Sion régen várt Messiása, Királya.

Lk 19,41-44. - Jeruzsálem eljövendő pusztulása (A kövek fognak kiáltani!)

Jóllehet itt Jeruzsálem népe királyként üdvözli Jézust, de neki nem voltak kétségei afelől, hogy ez a város mégis el fogja utasítani, és meg fogja tagadni őt. Jézus sír azok miatt, amelyeknek Jeruzsálemre kell következniük. Számára város azt az anyát jelentette, akinek ösztönös kötelessége gyermekeinek védelme. Most azonban, amikor a város elveti, Istentől küldött Királyát a pusztulása elkerülhetetlenné válik. A pusztulás oka: "nem ismerted fel meglátogatásod idejét" (Lk 19,44).

Lk 19,45-48. - Jézus belép a templomba (Napról napra a templomban)

Amint Jézus bevonult Jeruzsálembe, első útja a templomba vezetett (Mal 3,1). Jézus Sion Királyaként a baj forrását a "vakság" okát is feltárja, ezért is megy a templomba. Az emberek istenkereséséből a jeruzsálemi papsága anyagi haszonra tett szert, ezért engedélyezik a kereskedést a templom udvarában. Így rablókká váltak, hiszen nehéz megtapasztalni Isten kegyelmét és üdvözítésének ingyen ajándékát olyan emberek szolgálatán keresztül, akik más lelki szükségéből pénzt csikarnak ki. Isten is megrabolták, mivel Igéjét és szentségeit üzleteléseik eszközévé tették.
Nagy haragjában Jézus kiűzte az üzletelőket, és elkezdte naponként tanítani a népet a templom udvaraiban. Ez volt a halálhoz vezető út kezdete. A templom elöljárói szerették volna "riválisukat" azonnal elpusztítani, de Jézus hatalmas népszerűsége miatt ezt most taktikailag nem tartják célszerűnek.

Kérdések:

1. Mi a jelentősége Jézus szamárhátán való bevonulásának?
2. Mit fejezi ki az, hogy Jézusnak joga Jézusnak elvenni valakitől a szamarát?
3. Mi volt e jelentősége annak, hogy a tanítványok a felső ruháikat az útra terítették?
4. Hogyan fogadja a sokaság Jézus érkezését?
5. Mi Jézus válasza a farizeusok kérésére?
6. Mit tesz Jézus, amikor meglátja Jeruzsálem városát?
7. Miért sír Jézus Jeruzsálem felett?
8. Miért kell Jeruzsálemnek elpusztulnia?
9. Hová vezet Jézus első útja Jeruzsálembe?
10. Miért mondja Jézus a Jeruzsálemi templomról, hogy rablók barlangjává lett?
11. Mit tett Jézus a templomban?
12. Mi volt a főpapok és a nép vezetőinek reagálása Jézus tettére?