Fejléc

CSS Menu Div Css3Menu.com

Jézus vacsorája Jeruzsálemben: szenvedésének szimbólumai

Lukács 22,1-38

Bevezetés:

I. Jézus Jeruzsálemben
1. Jeruzsálem és a Jézus első bevonulása (19,28-48)
2. Jézus és a vallási hatalom kérdése (20,1-19)
3. Jézus és a politikai hatalom kérdése (20,20-21,4)
4. Jeruzsálem és Jézus második bevonulása (21,5-38)

II. Jézus szenvedése, halála és feltámadása
1. Jézus Jeruzsálemben eszik: szenvedésének szimbólumai (22,1-38)
2. Jézust letartóztatja és kihallgatja a vallási hatalom (22,39-71)
3. Jézust elítéli és keresztre feszíti a politikai hatalom (23,1-56)
4. Jézus Jeruzsálemben eszik: feltámadásának bizonyítéka (23,56-24,53)

II. / 1. szakasz - Jézus vacsorája Jeruzsálemen: szenvedésének szimbólumai

Luk 22,1-13. - Szükséges előkészületek az ünnepre

A tételek első sorozata Jézus Jeruzsálemben történő hivatalos bevonulásáról tovább terelte a figyelmünket, elvettetésének történetére és a próféciára, amely halálára és jogainak érvényesítésére vonatkozott, egészen a templom lerombolásáig és végül az Úr dicsőséges második visszajöveteléig.
Most amikor a második sorozatot kezdi meg Lukács, visszatereli gondolatainkat arra, ami Jeruzsálemben történt, közvetlenül a Páska előtt, a szent hét végén. A vallási hatóságok természetesen megtették a maguk előkészületeit a nemzeti ünnep megünneplésére. De még sürgetőbben foglalkoztatta gondolataikat, hogy Jézus el kell szigetelni a sokaságtól, hogy elpusztítsák. Júdás által megragadhatták a keresett alkalmat, és a gyilkossággal kapcsolatos előkészület is előre haladhatott.
Jézus még egyszer előkészületeket tesz, hogy bevonuljon Jeruzsálembe, és elküld két tanítványt, most nem azért, hogy egy szamarat kérjenek kölcsön, hogy azon ülve szertartásosan megérkezzék, mint Sión királya, hanem egy termet, amelyben elfogyaszthatják a Páskát. A Páskát éjszaka kellet megenni, de Jézus számára veszélyes volt éjszaka a városban tartózkodni a körülötte lévő tömeg védelme nélkül, ezért is az előző hónapokban mindig, amikor eljött az este és a sokaság szétoszlott, Jézus elhagyta a várost, hogy elkerülje az idő előtti letartóztatását. Ezért kell titokban tartani a városba történő éjszakai belépését, és a helyet, ahol el akarta fogyasztani a Páskát. A tanítványoknak ezért bizonyos előre megbeszélt jelek alapján kellett odatalálniuk egy meg nem nevezett emberhez Jeruzsálemben, aki kész volt kölcsönadni házában egy termet Krisztusnak, amelyben megünnepelheti a Páskát.

Luk 22,14-34. - Vacsora a tanítványokkal

Az időzítés teljesen pontos. A Messiás szenvedésére készül, de ez nem volt véletlen vagy váratlan. Az Emberfia elmegy, de az elmenetel előre el volt rendelve, "a világ teremtése előtt kiválasztatott" (1Pét 1:20). A Páska évenkénti megünneplése két funkciót töltött be, egyrészt emlékeztető volt Izrael számára az eredeti szabadulásra, amely természetesen a maga nemében hatalmas jelentőségű történelmi esemény, ugyanakkor előképe és ígérete volt egy sokkal jelentősebb szabadulásnak, amelyet Isten végül saját Fiának feláldozása által fog megvalósítani.
Most pedig Isten világkormányzásának rendjében elérkezett az idő, hogy beváltsa ígéretét. A páska elfogyasztása halálának előestéjén lehetővé tette Jézus számára, hogy apostolainak és minden későbbi követőjének a lelkébe vésse, hogy halála nem szerencsétlenség volt, és nem is csak az emberi irigységnek, sátáni hatalomvágynak és vallásos romlottságnak a gonosz eredménye: Istentől elrendelt áldozat volt, hogy megszabadítsa az embereket a gonosz kívánságoktól és megbékítse őket önmagával.
Ráadásul Krisztus bevezet egy teljesen új rendelkezést, az Úrvacsorát (1Kor 11,20). Ez azért történt, hogy amíg Ő újra eljön, ragyogó szimbólumok egész sorával szolgálja a tanítványokat, emlékeztetve őket értük és szabadításukért adott testére és vérére. De adta ezt az újszövetség jeleként is, amelyet vérével készült bevezetni (Lk 22,19-20). A tanítványai kezébe adva a poharat jelezte az újszövetséget az Ő vére által. Ezzel Krisztus nem kevesebbet tett, minthogy meghirdette országának kezdetét, a melybe befogadja mindazokat, akik elfogadják a megváltást vére által. A királyság lelki fázisának megalapításával tehát nem kellett a második eljöveteléig várni, megkezdődhetett, mihelyt a szövetségi áldozat vére megpecsételte a szövetséget.
Azok a szimbólumok, jelképek, amelyek az utolsó vacsoránál ott voltak az asztalon hivatottak hirdetni, hogy Isten örök szándéka mindaz, ami történik, és ahogyan Krisztusnak meg kell halnia, halálával töri meg a Sátán hatalmát és vezeti be királyságát. De Jézus felhívja arra is a figyelmet, hogy ugyanezen az asztalon van az áruló keze is, aki figyeli Krisztus minden mozdulatát, letartóztatását tervezve. Júdás bűnére nincs mentség, de áruló keze Isten tervét fogja szolgálni.

Luk 22,35-38. - Felkészülés a misszióra

Még ha nemzet el is vette Királyát, amit az is jelzett, hogy a királyság ünnepélyes megalapítását titokban, a felső teremben kellett bejelenteni, ez nem jelentette azt, hogy az elmúlt évek erőteljes misszióját abba kellene hagyni. Ahelyett, hogy Izraelre korlátozódnék, a keresztyén missziónak növekednie kell, hogy az egész világra kiterjedjen (Lk 24:47).
Ezzel Krisztus befejezte országa felállítására vonatkozó programjának és stratégiájának meghirdetését. De a szimbólumok, programok és próféciák mit sem érnek, ha nem lépnek érvénybe és nem teljesednek be. Amikor pedig ezt elmondta Jézus, elindult, hogy felállítsa országát.
Csak Lukács evangéliumában találjuk azt a szemléletet, hogy Jézus működésének ideje kivételes állapot volt. A tanítványok akkor minden felszerelés és védelem nélkül éltek, de semmiben hiányt nem szenvedtek. Most azonban olyan idő következik, amikor pénzre, tarisznyára és kardra van szükség. Nem fegyveres ellenállásra akar itt Jézus felhívni, hanem szeretné rádöbbenteni tanítványait a helyzet komolyságára. Eddig gondatlanul éltek, most pedig teljes készenlétre van szükség, hogy megálljanak a kísértésben. Jézus megaláztatása és halála lesz az, ami a tanítványok nem tudnak elviselni. Az elsőségért folyó vetélkedésük is mutatja, hogy Jézus dicsőségére és nem szenvedésére számítottak. A tanítványok most is félreértik Jézust, betű szerint értik szavait, és ezért veszik elő a két kardot. Jézus válasza kettős értelmű. Ha a tanítványok a személyes biztonságukra gondolnak, akkor elég a két kard, mert nem ők, hanem Jézus kerül veszélybe. De elég abban az értelemben is, hogy elég volt a félreértésekből és a beszédből.

Kérdések:

1. Hogyan készülődtek a főpapok a páska ünnepére?
2. Miért ment el Júdás a főpapokhoz?
3. Milyen előkészületeket tesz Jézus?
4. Mi volt a jelentősége a Páska ünnepének?
5. Milyen új rendelkezést ad Jézus ezen a páskavacsorán?
6. Milyen szimbólumokat, jelképeket ad Jézus a tanítványainak?
7. Mire hívja fel a tanítványok figyelmét Jézus?
8. Mire készíti fel Jézus a tanítványokat?
9. Mit értenek félre a tanítványok?
10. Mire utal Jézus tanítványoknak adott válasza?