Fejléc

CSS Menu Div Css3Menu.com

Gyülekezetünk céljai

Missziói parancs:

"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Mt 28:18-20

"Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." Mk16:15-16

"... és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel." Lk 24:47-49

"Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." Jn 20:21

"Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig." ApCsel 1:8

Nagy Parancsolat:

"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták." Mt 22:37-40

A "Missziói Parancs" és a "Nagy Parancsolat" együtt mutatja meg azokat a feladatokat, amelyekre gyülekeztünk élete és szolgálata épül. A "Missziói Parancsban" Jézustól kapott küldetést, a "Nagy Parancsolat" szerinti odaszánással kívánjuk betölteni.

1. Jézus követése (tanítványság)

Tanítványság alatt azt érjük, hogy gyülekezetünk tagjai olyan újjászületett emberek legyenek, akik tudatosan követik Jézus Krisztust mindennapi életükben, és növekednek a vele való kapcsolatban (Mt 28:19).

Célunk mindenkit Jézus Krisztus tanítványává tenni az evangélium hirdetése és Jézus parancsainak tanítása által. Gyülekezetünkben nem "tagokat toborzunk", hanem Krisztushoz hívunk. Hisszük hogy a gyülekezet Isten eszköze abban, hogy Ő mindeneket önmagához hívjon. A gyülekezet tagjainak legfontosabb feladata a hiteles bizonyságtétel, amelynek elengedhetetlen feltétele a hitben, ismeretben, engedelmességben való növekedés. A lelkipásztori szolgálat része a tagok felkészítése arra, hogy egyetemes papi elhívásuknak eleget tudjanak tenni a világban.

* A gyülekezet elmélyítése a tanítványképzés által.

2. Dicsőítés

Dicsőítés alatt azt értjük, hogy önmagunkat Istennek ajánljuk hivatásunkban, családi életünkben, pihenésünkben, valamint, hogy mindezek jeleként Istent magasztaljuk énekkel és zenével istentiszteleteinken (1Kor 10:31.)

A gyülekezet azért létezik, hogy Istent imádja és magasztalja. Gyülekezetünk célja, hogy megmutassuk Isten iránti szeretetünket Isten dicsérete és a neki való hálaadás által. A gyülekezet olyan közösség, amely elismeri, hogy Isten határtalan jóságából és kegyelméből él. Ennek átéléséből, ennek öröméből fakad a misszióra való elkötelezettségünk. Az ünneplésnek, dicséretnek, hálaadásnak a legfőbb alkalma az istentisztelet, ahol Isten népeként hódolunk a mi Urunk és Teremtőnk előtt.

* A gyülekezet erősítése az imádat és a dicsőítés által.

3. Közösség

Közösség alatt azt értjük, hogy őszinte szeretetkapcsolatok kiépülésén munkálkodunk annak alapján, hogy Jézus Krisztus nemcsak az Atyával, hanem egymással is összeköt bennünket (Jn 17:20-23).

Gyülekezetünkben komolyan vesszük, hogy a Szentháromság Istennel való kapcsolat egymással is összeköt minket, és ennek alapján tudatosan szembefordulunk a korunkat jellemző individualizmussal. Törekszünk arra, hogy gyülekezeti közösségünket a megbocsátásnak, a bocsánatkérésnek, egymás bátorításának és egymás megintésének légköre jellemezze. A közösség megéléséhez hozzátartozik az egyházfegyelem gyakorolása is.

* A gyülekezet bensőségesebbé formálása a közösség gyakorlása által.

4. Szolgálat

Szolgálat alatt azt értjük, hogy mindannyian a nekünk adott lelki ajándékok felismerése alapján megtaláljuk helyünket a Krisztus testében és így munkálkodunk az egész test épülésére (Ef. 4.7-16.)

A gyülekezet azért létezik, hogy szolgáljon az emberek felé. A gyülekezet szolgálata által Isten szeretete lesz nyilvánvalóvá a világ számára.
Krisztus követőiként, felismerve a benne való egységünket, célunk az egész közösséget szolgálni elhívásuk, képességeik, lelki ajándékaik szerint. Gyülekezetünk tagjait ebben igyekszünk bátorítani, valamint segítséget és képzést adni a számukra.

* A gyülekezet kiteljesedése a szolgálat által.

5. Misszió, evangelizálás

Misszió alatt azt értjük, hogy szóval és tettel Jézus Krisztusról teszünk bizonyságot a világban, úgy közvetlen környezetünkben, mint a föld végső határáig (ApCsel 1:8.)

Gyülekezetünk azért van, hogy Isten Igéjét hirdesse a világban. Isten bizonyságtevő népeként és Krisztus követeiként vagyunk jelen a világban. Gyülekezetünk tagjainak feladata az örömhír továbbadása mindenütt, ahol csak megfordulnak.

* A gyülekezet növekedése az evangelizálás által.

Céljaink:

* A gyülekezet elmélyítése a tanítványképzés által.
* A gyülekezet erősítése a dicsőítés által.
* A gyülekezet bensőségesebbé formálása a közösség gyakorlása által.
* A gyülekezet kiteljesedése a szolgálat által.
* A gyülekezet növekedése az evangelizálás által

Gyülekezetünk azért létezik, hogy tanítson, dicsőítsen, közösséget gyakoroljon, szolgáljon és evangelizáljon.

Gyülekezetünk 5 kulcsszava:

MISSZIÓ - Isten igéjét hirdetni - behívni az embereket a gyülekezetbe
KÖZÖSSÉG - Isten gyermekeit közösségbe fogni - megerősíteni őket
TANÍTÁS - Isten népének tanítása - tanítvánnyá tenni és képezni őket
SZOLGÁLAT - Isten szeretetét bemutatni - kiküldeni a tanítványokat
DÍCSŐÍTÉS - Isten magasztalása

Feladatunk behívni az embereket, megerősíteni őket, képezni őket, majd kiküldeni őket. Behívjuk az embereket, hogy tagok legyenek, megerősítjük őket, hogy érettek legyenek, képezzük őket, hogy szolgálatot végezzenek, és kiküldjük őket a misszióba, hogy magasztalják az Urat.

KÜLDETÉSNYILATKOZAT:

Küldetésünk, hogy hirdessük az evangéliumot az embereknek, elvezessük őket Jézushoz, Isten népét közösségbe fogva segítsük a lelki érettségre jutásukat, hogy aztán szolgálatba állva Isten nevét magasztalják.