Fejléc

CSS Menu Div Css3Menu.com

Szórványmisszió Bonyhádon és környékén

Templom A Bonyhádi Református Egyházközség 139 egyházfenntartót számlál, mégis fontos szórványmissziós tevékenységet végez, annak ellenére, hogy mára az egykor virágzó református gyülekezet és a hozzá tartozó szórványok népessége létszámában jelentősen megfogyatkozott.
Bonyhádon a református gyülekezet 1720 körül szerveződött magyar és német telepes családok betelepedésével, anyakönyvei 1783-tól vannak meg. A templom 1801-ben épült, neobarokk stílusban, 1877-ben faszerkezetű toronnyal bővítették, melyben két harang lakik. 2001-ben a 200. évforduló alkalmából a gyülekezet teljesen felújította kicsiny templomát, melyet a helyiek szépsége és különlegessége miatt csak „ékszerdobozként” emlegetnek.
Bonyhádon sohasem volt nagy létszámú a református gyülekezet, ezért a múltban szomszédos Hidasnak volt a filiája, majd később Váraljával közösen tartotta fenn a lelkipásztori állást. A gyülekezet a két világháború között élte virágkorát, amikor saját lelkipásztort tudott tartani, református elemi iskolája volt egy tanítóval, továbbá református leányárvaházat is működtetett. A környék kistelepüléseinek református szórványait is a bonyhádi lelkipásztor gondozta.
A bonyhádi gyülekezethez eredetileg nagyobb részt német anyanyelvű svábok tartoztak, akik helyébe a II. világháború után a ki- és áttelepítéseket követően Felvidéki családok kerültek. Így bár létszámában jelentősen csökkent, de nem szűnt meg a gyülekezet. A 80-as évek végétől kezdve jelentős számban érkezetek Bonyhádra Erdélyből áttelepülő családok, aki által újabb erősítést kapott a bonyhádi gyülekezet. Önálló lelkészi állást a bonyhádi gyülekezet azonban már nem tudott fenntartani, így anyaegyházközségből missziói egyházközség lett, a lelkészi szolgálatokat pedig helyettesítő és beszolgáló lelkészek látták el.
Mivel a 90-es években egyre több fiatal hagyta el a kistelepüléseket és költözött a nagyobb városokba, így a Bonyhád környéki református szórványokban is leapadt a reformátusok száma, ezeknek a szórványoknak a gondozását ebben az időben Szekszárdról vagy Őcsényből látták el.
Árvaház 2009-ben a Tolnai Református Egyházmegye Bonyhádon missziói lelkészi állást hozott létre azzal a céllal, hogy a gyülekezetnek újra helyben lakó lelkipásztora legyen. Bonyhád 14.000 lakosával önmagában is jelentős missziói lehetőséget kínál, földrajzi helyzeténél fogva pedig könnyebben ellátható a környék református szórványainak gondozása. Jelentős feladatot jelent a településen a református hitoktatás megszervezése is, hiszen jelenleg is 14 hittancsoportban összesen 97 gyermek részesül református hitoktatásban. Bonyhádon két általános iskola van, ahová a környező kistelepülésekről sok gyerek jár, így az iskolai hittanórákon ők is részesülhetnek református hitoktatásban, továbbá Bonyhádon működik a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, ahol sok református gyermek is tanul a megye különböző gyülekezeteiből. A bonyhádi missziói lelkész számára a helyi közösség pásztorolásán kívül bőségesen kínál feladatot a hitoktatás és a szórványmisszió munkája is.
Óvis gyerekhét A bonyhádi gyülekezet fontosnak tarja a gyermek és ifjúsági munkát, minden vasárnap a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan van gyermek-istentisztelet, adventben és húsvét előtt kézműves foglalkozásokat tartanak, a nyári szünet idejében pedig gyermek-bibliaheteket szerveznek. A fiatalabb kisgyermekes anyukákat a baba-mama körbe hívogatják, ahol már a legkiesebbek is megismerkedhetnek a gyülekezeti élettel. A hittanosok minden évben részt vesznek az egyházmegyei hittanversenyen és egyéb rendezvényeken. Ebben az évben a bonyhádi hittanosok csapata nyerte meg az első helyezést az egyházmegyei bibliaismereti versenyen, továbbá a bibliai rajzversenyben is két díjazott lett.
A gyülekezet fontosnak tarja hagyományai ápolását és értékei megőrzését. Bár már az idősek közül is csak kevesen beszélik a német nyelvet, mégis fontosnak tartják a gyülekezet sváb hagyományainak megőrzését, ezért az elmúlt évben elindították a német nyelvű bibliaórát, továbbá a gyülekezet internetes honlapja is kétnyelvű.
A gyülekezet presbitériumának látása szerint azonban nem elég ápolni és megőrizni a szép hagyományokat, hanem Jézus parancsa szerint hirdetni kell az evangéliumot, ezért próbálnak a kívülállók felé is nyitni. Az elmúlt évben keresztkérdések sorozatot tartottak a gyülekezetbe nem járók hívogatása céljából. Ebben az esztendőben pedig egy 25 alkalomból álló bibliaiskolai tanfolyamot tartottak kettős céllal: egyrészt a gyülekezeti munkatársak felkészítése a személyes bizonyságtételre, másrészt az új gyülekezeti tagok képzése és tanítvánnyá tétele. Ebben az esztendőben hárman jelentkeztek gyülekezetünkben felnőtt konfirmációra és több új személy is kezdte látogatni a gyülekezeti bibliaórát és az istentisztelteket.
Templom Jelenleg Kétyen, Tevelen és Felsőnánán tartunk rendszeresen szórvány istentiszteletet: Tevelen a művelődési ház egyik termében, Kétyen és Felsőnánán pedig az evangélikus templomban. Mucsiban és Murgán nincs állandó istentisztelet, Kisdorogról Bonyhádra járnak istentiszteltre a hívek, jelenleg szervezünk, hogy legyen helyben is egy házi csoportot, ahol reménység szerint havonta egyszer tarthatunk majd istentiszteleti alkalmat. A legnagyobb létszámú szórványunk Kisdorog, ahol az utóbbi években növekedett a reformátusok száma, mivel egy holland református család költözött a településre, akik aktívan bekapcsolódtak a gyülekezet életébe, egyikük a gyülekezeti honlapot szerkeszti a másik pedig a gyülekezet önkéntes kántora. Felsőnánán hittanórát és konfirmációi előkészítő alkalmat is tartunk, jelenleg 6 hittanos van, akik nemcsak az iskolai hittanórára, hanem a templomi istentiszteletekre is szívesen jönnek, sőt ők hívogatják szüleiket, családjukat a templomba. Tavaly három fiatal konfirmált a szórványokban, idén pedig egy.
A kétyi és felsőnánai szórványban az elmúlt év karácsonyán hagyományteremtő kezdeményezés indult el, nagyobb ünnepekkor az evangélikus testvérekkel közös istentiszteleti alkalmak vannak. Mindkét felekezet tagjai örömmel vesznek részt ezeken a közös ünnepi alkalmakon, és örömmel fedezik fel és éneklik közös énekeinket.
A szórványmissziós munkában fontos szerepe van a temetéseknek. Sok esetben ilyenkor jelentkeznek református családok, akik bekapcsolódnak a gyülekezet életébe.
Egyházközségünk missziói munkatervében Jézus missziói parancsa alapján fogalmaztuk meg küldetésnyilatkozatunkat: az evangélium hirdetése minden embernek, a megtérők közösségbe gyűjtése és tanítvánnyá tétele. Sokszor énekelt kedves dicséretünk szavai is emlékeztetnek minket a szórványmisszió fontosságára: „Egy lélekért se érjen vádja téged, hogy te miattad nem látta meg Őt” (397. dics.)

Tisztelettel: Mészáros Zoltán, református lelkész (Bonyhád)